Wednesday, December 12, 2012

O romanu "Gubilište", Mirka KovačaKada uzmemo ovu knjigu u ruke, prvo primijetimo riječi Mirko Kovač.  Rođen je u Petrovićima, u Crnoj Gori, 26. decembra 1938. Studirao je na Akademiji za pozorište, film i režiju u Beogradu. Napisao više romana, zbirki, pripovjedaka, TV-drama, eseja, filmskih scenarija. Nakon toga zastajemo kod riječi Gubilište. Tu Mirko Kovač prestaje, a počinje roman. Gubilište je pojam koji ne budi nikakvu lijepu misao, riječ koja asocira na vapaj, krv, kraj.  Ljudi ne vole da govore o tome, svi su svjesni da nema glave koja nema svoje gubilište za vratom – tako je oduvijek bilo. Zbog čega, onda, baš ta riječ? Odgovor se nalazi sa druge strane korice.

Gubilište je granica između ovoga života i nečega, odnosno ničega, sa druge strane. Nema žive osobe koja pouzdano može znati šta nas čeka nakon završetka života koji trenutno živimo. Neki ljudi strepe da nema ničega, neki, naime, strepe da nečega ima, neki strepnju zamijene nadom, neki nadu prodaju za zadovoljstvo, a brige o „onom svijetu“ ostave da ih rješavaju nakon smrti... Veliki broj ljudi i ne razmišlja o tome (barem ne većinu života), i rijetki su trenuci kada se čovjek sasvim posveti razmišljanju o tome šta ili ko ga čeka kad ga svi isprate. Gubilište je posebna priča. Kada čovjek dođe na svoje gubilište, kada mu postane jasna bezizlaznost situacije, kada shvati da mora da pođe, tada se iskreno zainteresuje ima li čega tamo, jer ovdje uskoro neće biti ni njega. I tada opet strepi da tamo neće biti ničega, ili da će nečega biti, uglavnom zavisno od toga je li zaslužio da bude tu, na gubilištu. Tada se čovjek sjeti nekih Isusa, Muhameda, Peruna i Krišni, tada nađe vjeru u sebi ili je izmisli, ili zažmuri i napregne se da ubijedi sebe da su sve te priče o zagrobnom životu samo izmišljotina, jer, nije u redu da ga kazne ovdje da bi otišao da bude kažnjen. Nikada Mateja, Luka ili Muhamed nijesu toliko ljudi doveli do stanja kada ih iskreno grije unutrašnja vatra vjere, koliko je to pošlo za rukom bogougodnom Vješalu, prepodobnoj Giljotini, uniformisanim arhangelima sa puškama spremnim da za tek nekoliko sekundi uliju vrelu vjeru svakom iskrenom pokajniku, kome će, ubrzo nakon smrti, grijesi biti oprošteni. Ne treba, dakle, da nas čudi činjenica što se u ovoj knjizi toliko govori o vjeri, sa više aspekata, što se preispituje religija i pristup istoj, što se toliko puta pominju i zvjeri i zmije i pakleni stvorovi sa jedne strane, i anđeli, crkva i proroci sa druge. Pa, o čemu bi se drugo razmišljalo na gubilištu sem o tome, i zašto bi i u Gubilištu bilo drugačije? Ovaj naziv, osim toga što simbolički oponira motivima života i sunca, predstavlja i svojevrsno uputstvo kako čitati roman!
Zanimljivo je da, nakon što smo se upoznali sa imenom autora, malo iznad  i malo prije naziva romana, isto tako, malo kasnije, bivamo upoznati sa drugim autorom, nigdje potpisanim, nigdje imenovanim, ali prisutnim i izvjesno aktivnim. Ova situacija nam omogućava da pristupimo interpretaciji i analizi djela na neuobičajen i drugačiji način, što je i red kada je u pitanju drugačije i neuobičajeno djelo. Najprije se posljedice autorskog udvojavanja ogledaju na jezičkom planu. U prvoj verziji romana je govor koji je korišćen pri stvaranju netipičan i za kraj u kojem se radnja dešava i za autora, što je manje bitno, jer autor živi u svojem svijetu a likovi u svojem, pa mogu da pričaju kako žele, dok je koautor to ispravio i objasnio zašto je to uradio, pa sada imamo dva autora slične frazeologije uklopljene u jednu koja se uzdiže iznad obje njihove. To odvaja ovo djelo od većine ostalih, i oneobičava ga, ako ne više od toga, a onda makar toliko da nastavimo sa čitanjem. Dakle, djelo je autorefleksivno, skreće pažnju na sebe i zadržava je, što je, zapravo, i suština djela ‒ većini pisaca nije ni stalo ni milo da napišu djelo koje neće nikoga zanimati, nego čak i odbijati od daljeg čitanja. Nažalost, većina ipak napiše takva djela, no to nije predmet ovog rada.
Sljedeći problem jeste određivanje pripovjedačke situacije. Naime, kada uzmemo roman, prvi utisak je da se ispred nas nalazi djelo u kojem je aktivirana pripovjedačka situacija u prvom licu. Istina, ali: u prvom licu množine! Wir-Erzählung, možemo reći. Postoje dva autora, što rezultira drugačijim tipom naracije, drugačijim pristupom pripovijedanju, ne u odnosu jednog autora sa drugim, već u odnosu ovog djela i većine drugih. Negdje se nailazi na manje nedosljednosti koje ćemo kasnije pomenuti, ali uglavnom se srijećemo sa homogenim pripovijedanjem dva autora. Ništa manje od maestralnog. Ipak, i da je jedan autor, opet ne bismo mogli govoriti isključivo o pripovjedačkoj situaciji u prvom licu, jer ima elemenata koji ukazuju na to da ovaj je ovaj roman zapravo roman sa kombinovanom pripovjedačkom situacijom. Lik-narator povremeno postaje personalni medij, uvodi nas u svoj um i ne pripovijeda nam više, nego kao da zajedno sa njim gledamo dešavanja koja se odigravaju. Takođe, u skladu sa tim se smjenjuju solilokviji i unutrašnji monolozi. U nekim segmentima, kada se govori o osjećanjima ili se opisuju pojedine scene, zauzima se druga pripovjedačka pozicija, pa možemo govoriti i o auktorijalnom pripovijedanju, jer se čini da autor ne učestvuje u dešavanjima, već posreduje između čitalaca i likova. Dakle, govorimo o specifičnoj, složenoj pripovjedačkoj situaciji i o višefunkcionalnom liku-reflektoru, koji posmatra, opisuje, biva opisivan i posmatran. Dakle, ako bismo pristupili ovom djelu koristeći Ženetovu klasifikaciju, ne bismo mogli da kažemo kakvo je ovo djelo, jer ima elemenata homodijegezisa i heterodijegezisa, ekstradijegetičkog i interdijegetičkog pripovijedanja, ali recimo da preovladava kombinacija interdijegetičkog pripovijedanja i homodijegezisa.
Najveći je problem što se ne može govoriti o ovom romanu konstantno konkretno, jer bismo morali da se odlučimo za jednu verziju od dvije koje postoje, a to bi bio gubitak, bez obzira na to za koju bismo se odlučili, a komparacija ove dvije verzije bi zahtijevala mnogo više vremena i prostora nego što to jedan rad ovog tipa dozvoljava. Zato smo prinuđeni da se krećemo unutar poklapanja prve i druge verzije, povremeno ukažemo na neke razlike među njima i govorimo uopšteno o karakteristikama Gubilištâ.

Organizacija vremena i prostora unutar svake romaneskne strukture direktno zavisi od uspostavljene pripovedačke situacije i vezana je za sistem prostorno-vremenskih tačaka gledišta koja se koriste u posredovanju narativne zbilje.[1]

Hronotop je u ovom romanu zaista zanimljiv i to iz više razloga. Prije svega, vrijeme i prostor se uglavnom prikazuju subjektivno, onako kako ih percipira narator, premda nailazimo i na druge posmatračke aspekte, što je uslovljeno i pripovjedačkom situacijom. Ne možemo reći, sa druge strane, da je vrijeme takođe i sinhrono, česte su retrospekcije, deskriptivne pauze a ne možemo zapostaviti ni scenu kada na sahrani oca lika-naratora prisutni pričaju praktično simultano o njemu i njegovoj smrti. Sve ovo po potrebi ubrzava i usporava ritam. Takođe, u retrospektivi se srijećemo uglavnom sa spoljašnjim analepsama, s obzirom na to da lik-narator evocira uspomene na događaje koji su davno završeni. Međutim, ako uzmemo u obzir da, nakon saznanja o očevoj smrti, lik svoja sjećanja povezuje u jednu cjelinu koja završava njegovom sviješću o očevoj smrti i sahrani na koju ide, možemo reći i da je pred nama unutrašnja analepsa, pošto se retrospektiva završava na toj sahrani na kojoj se stvaraju preduslovi za razvoj priče koja kulminira bijegom i nedobijegom od zmije. Autor se takođe služi i prolepsama, jer, onako kako njegov otac predviđa svoju smrt, on pominjanjem zmije i prašine, koje osim ove funkcije imaju i simboličku funkciju i funkciju lajt-motiva, on nagovještava svoju. Tako možemo govoriti o izvrsnoj simbiozi vremena, poigravanju prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. Međutim, kada govorimo o hronotopu, moramo ukazati na neke nedosljednosti, takođe vezane za vrijeme više negoli za prostor. Konkretno, većinom zbog teksta dodatog u drugoj verziji romana, nailazimo na vremenske nesuglasice. Otprilike, možemo reći da se radnja odvija od kraja devetnaestog do (približno) sredine dvadesetog vijeka, međutim, na samom početku, kada narator govori o tome kako i zašto je dospio u zatvor, pominje delikte koji nijesu bili kažnjivi u to vrijeme (konkretno možemo govoriti o nenasilnoj defloraciji) ali i o modernim sudovima, onako kako pominje da je rođen u situaciji kada se nad njegovom kolijevkom u Hercegovini rezvijala crnogorska zastava, zastava Petrovića, što nas navodi da vežemo taj period za vrijeme do 1918. godine jer je tada dinastija Petrovića svrgnuta, a kralj Nikola je zadobio podršku Hercegovaca svojim bitkama protiv turskih snaga na teritoriji Hercegovine koja se graničila sa Crnom Gorom, što objašnjava zašto se razvijala crnogorska zastava. Međutim, tu se ne prekida niz nepodudarnosti: sa jedne strane se govori o poodmaklom dobu komunističke vladavine, što zaključujemo po više osnova (pruga, moderni vozovi, špijuni koji vrijebaju svaku riječ protiv vlasti i ideologije) ali narod velikim dijelom odlazi u crkve i priča otvoreno o vjeri, što je u to doba bilo uglavnom nepojmljivo. Takođe, autor opisuje moderan voz sa natpisima upozorenja, držačima za prtljag i toaletom sređenim u mjeri u kojoj to može biti u jednom vozu, ali govori o tome kako mu varnice iz lokomotive udaraju u prozor, dakle, govorimo o starom vozu, sa parnom lokomotivom, koji je jedva imao sjedišta-klupe, i ako uzmemo u obzir da govorimo o periodu dok komunistička partija još nije preuzela vlast, jer, kako rekosmo, ljudi i dalje nesmetano i masovno odlaze u crkve (pod zastavom Petrovića), nije bilo pomena o natpisima kakvi su Ne naginji se kroz prozor! i slično, ili o nečemu više od rupe u toaletu, a ne o vodokotliću čija uzica za povlačenje vode služi Starcu da se objesi. Naravno, kada govorimo o vozu i o polasku glavnog lika iz bilećkog zatvora i njegovom kretanju ka rodnom kraju gdje će prisustvovati sahrani, ne možemo zanemariti hronotop putovanja i hronotop susreta, jer je mnoštvo likova koje on na svojem putu srijeće (Isidor, Starac, Badema, Aleksa, hafiz).
Govoreći o likovima i njihovom modelovanju, moramo uzeti u obzir činjenice do kojih smo došli do sada: govorimo o neobičnom romanu, sa neuobičajenom pripovjedačkom situacijom, sa oneobičenim hronotopom. Ne možemo onda očekivati ni svakodnevne, obične likove. Ne bi trebalo da nas čudi devijacija glavnog lika koji osjeća strast prema deformisanim i bolesnim ženama, ne bi trebalo da nas čudi ni Bademino ponašanje i njena moć da objedini u sebi vjernicu i ženu koja prodaje svoje tijelo, ni otac pripovjedača, jurodivi koji je do te mjere bio ubijeđen u svoje proročke sposobnosti i u svoju potrebu i dužnost da propovijeda istinu da je čak imao i svoje odijelo za te potrebe, proročko odijelo, ne bi trebalo da nas čudi ni ponašanje i karakterisanje likova koji pripadaju kolektivu. Inače, kada govorimo o likovima koji pripadaju kolektivu, imamo priliku da ih sretnemo više puta i u razim oblicima, tokom razvoja radnje i toka događaja. Tako imamo rulju koja, sa popom na čelu, omalovažava, pljuje i bije proroka, protjeruje ga iz crkve i naziva ga pogrdnim imenima, đavolom i šejtanom, izopštavaju ga iz svoje zajednice... Ne smijemo izostaviti ni kolektiv u vozu, gdje se može govoriti o slozi jedino kada se u blizini nalazi organ izvršne vlasti ili neki žbir od kojeg prezaju, inače se u skoro svakoj riječi koja je izgovorena u tom vozu osjeća zajedljivost, provokacija, revolt, gnijev, netrpeljivost, netolerantnost, i želja za svađom, pa i obračunom. I na sahrani postoji kolektiv, ovaj put nešto složniji, ali ipak sa različitim mišljenjima i shvatanjima, onako kako uvijek i biva čak i van romaneskne zbilje. Realno je prenijeta slika sahrane, kao ikonički znak, proširujući taj hronotop do nivoa opšteg mjesta, do motiva na koji nailazimo i u stvarnom životu u skoro svim mjestima na teritoriji koju su naselili Sloveni, uvijek nailazimo na ljude koji bolje znaju kako je pokojnik umro i od njega i od onih koji su prisustvovali njegovoj smrti, i na one koji omalovažavaju pokojnika, znajući da njih neće niko uzdizati, onih koji u svakoj smrti vide priliku da se počaste čašicom i zalogajem. Svaki lik koji se izdvaja iz te mase je modelovan sa pažnjom i ponaosob, što se ogleda u njihovim osobinama, stavovima ali i u frazeologiji, koja uključuje turcizme, visoki i intelektualni stil, vulgarizme ili estetski probrane riječi, po potrebi. Pošto smo pomenuli individue i kolektiv, moramo zadržati pažnju i na sličnostima, odnosno razlikama između individualne i kolektivne svijesti i granice među njima, koja nije baš na svakom mjestu jasna. Primjera radi, ako govorimo o svijesti naroda koji u prvom dijelu romana osuđuje proroka kao o kolektivnoj svijesti, i svijesti naratora o njemu kao proroku i ocu, jasno je odrediti da tu nema nikakvog poklapanja u stavovima, jer, i kada se učini da neko iz kolektiva istupi da ga brani on to ne čini više od riječi da je on šejtan za sebe pa ga treba pustiti ili slično. Čak i kada se obistine proročke tvrdnje, prorok biva omalovažavan i napadan, dok njegov sin sve to shvata na drugi način i poštuje ga. Međutim, nigdje nije data impresija njegove ćerke. Takođe, u slučaju navedenom ranije, radi se o homogenom kolektivu (makar je tako opisan), dok u vozu svjedočimo kolektivu kojem se i ne može odrediti shvatanje jer su heterogeni i vjerski i u edukativnom i političkom smislu... Tu se lik-pripovjedač djelimično i slaže sa njima, ali se nekada i ne slaže. Zato kažemo da granica između kolektivne i individualne svijesti nije uvijek jasna i negdje nailazimo na poklapanja, premda je granica manje ili više jasna kada je riječ o odnosu prema proroku. Autor čak i poziva na jedinstvo kolektiva i pretpostavljanje kolektivne svijesti individualnoj:
Neka narod podigne glave, svi, ne pojedinačno i ne prema vjeroispovijesti, nego baš svi neka gledaju tamo gdje je nekad izlazilo sunce.[2]  
Roman Gubilište tipološki određujemo kao postmodernističko djelo. Evidentni su elementi praćenja toka svijesti, težnja ka ostvarivanju bremenitosti misli i poruke, mada se prepliću i nihilizam, bogobojažljivost, ali i usmjeravanje na čovjeka i negacija religije. Karikiraju se crkvena i komunistička dogma. Prisutni su i elementi iracionalnog što upućuje na nadrealizam (recimo, kada zmija svjesno juri lika u namjeri da ga ubije a narod navija i ne pokušava da ga odbrani, ili kada sunce neprestano grije izuzetno visokom temperaturom, toliko da se i metal topi). Na momente prepoznajemo, uglavnom u dijalogu ili u mjestima sa izrazito ikoničkim znakom, približavanje dramskom kodu. Na to upućuje i kompozicija djela čije se 34 glave mogu podijeliti u pet cjelina koje odgovaraju dramskom kodu: uvod koji govori o djetinjstvu pripovjedača i stanju u kojem se nalazi trenutno, zaplet, koji pokazuje njegovu emotivnu vezu sa ocem i patnje njegovog oca koje su uticale da se pripovjedač formira takvim kakav jeste, kulminacija se može vezati za očevu smrt, peripetija za odlazak na pogreb i naratorova promišljanja o smrti i rasplet, koji, naravno, opisuje bijeg od zmije i smrt samog naratora. Inače, imamo i ikoničkih znakova, preslikavanja, i indeksnih znakova i simbola koji se javljaju kao motivi i lajtmotivi (nebo, koje je u ovom romanu zapaljeno, Sunce, inače simbol života, ovdje je u funkciji mučitelja i dželata, prašina, koja uz sparinu dodatno pojačava uticaj suvog, vatre i sl.) Većina simbola je motivisana Biblijom, koja je i prototekst romanu Gubilište i iz koje su izvučeni lajtmotivi, i to uglavnom iz Jovanovog otkrovenja, iz Apokalipse – gubilišta nad gubilištima. Prisutni su svi elementi: zemlja, vatra, voda, vazduh i metal, ali suprotstavljeni jedan drugom – vode nema zbog vrućine, vazduh se jedva guta od gustine izazvane žegom, zemlja puca, metal se topi, sve je potčinjeno jari koja je pritisla svijet. Autor smjelo kombinuje folklor krož tužbalice i obilježja narodnih nošnji, književnu teoriju uvodi stilskim obilježjima, kontrastima, metaforama, ekstralingvističkim znakovima, opisima, aktivira olfaktornu, taktilnu i vizuelnu percepciju, (opisuje, recimo, Bademin miris), mijenja aspekte, igra se vremenima... Izražen je semantički sloj, jasne su poruke djela a nekada su namjerno i izdvojene, ali i sloj zvuka, auditivni, jer je stil koji Kovač upotrebljava često izrazito zvučan, naročito u tužbalicama, zvuku zvona ili molitve, promulgaciji pred propovijedanje i slično, ali bijeg od zmije i veze sa hronotopima onostranog, upućuju i na sloj metafizičkih kvaliteta, opisi nekih stvari na sloj prikazanih predmetnosti, kojih nije mali broj, a i shematizovanih aspekata, sa obzirom na to da imamo različite pripovjedačke situacije. Tako je ovo djelo dotaklo sve elemente slojevitosti po Ingardenovoj podjeli.


[1] Tatjana Bečanović, str. 76.
[2] Mirko Kovač, str. ??.

No comments:

Post a Comment