Wednesday, December 19, 2012

Lik Lada Tajovića u Lalićevoj trilogiji

Mihailo Lalić, poznati crnogorski pisac, proslavio se svojom trilogijom sastavljenom od tri romana: Zlo Proljeće, Lelejska gora i Hajka, pri čemu se naročito ističe roman Lelejska gora, koji je bio razlog da ovaj pisac postane prvi dobitnik Njegoševe nagrade, i koji je doživio veliku popularnost, pa je čak i ekranizovan i redovno zastupljen u školama, dok su druga dva dijela trilogije, premda ne zaostaju mnogo za Lelejskom gorom po kvalitetu, uglavnom zapostavljena u odnosu na taj roman. Ipak, za potpuno shvatanje i sagledavanje bilo kojeg od ova tri djela, potrebno je, uz obavezno poznavanje jugoslovenske semiosfere (naročito ondašnjih kulturnih, religijskih i ideoloških kodova), i poznavanje sva tri dijela ove trilogije. Ta potreba još više dobija na značaju kada je pred nama zadatak da opišemo razvoj jednog lika kroz tri romaneskna okvira, kao što je slučaj sa predmetom našeg interesovanja u ovom radu.

             Osim ratne tematike i najšire hronotopske odrednice (pri čemu mislimo na romanesknu sliku Crne Gore u predratno i ratno vrijeme), vezivno tkivo tri ranije pomenuta romana jesu i likovi, pri čemu se, opet, naročito ističu dva: Lado Tajović i Ivan Vidrić, budući da su oni zastupljeni u sva tri sastavna dijela trilogijske kompozicije, ali i likovi koji vezuju dva romana (Neda, Iva, Bajo, Paško Popović...). Ostali, kao što su Vidra, Džana, Masnik, Filip Bekić i još mnogi likovi, zastupljeni su u samo jednom dijelu trilogije. Nas u ovom radu zanima Lado Tajović, nesumnjivo najrazrađeniji lik, te lik sa kojim smo imali priliku da se najbolje upoznamo (naročito zahvaljujući ulozi koju on igra u Lelejskoj gori i u kojoj imamo priliku da steknemo uvid u njegove psihičke lomove, a u kojoj je, kao i u Zlom proljeću modelovan sa unutrašnje tačke gledišta). Naime, ovaj lik je u trilogiji imao razne funkcije i ispoljavao se na više različitih načina, bivajući i dominantan i sporedan lik, kretao se kroz semantičko polje i antipolje, bio pasivan i aktivan lik, izolovan i dio grupe. Na sve to ćemo sada skrenuti pažnju i uputiti na neke najbitnije momente u ovim romanima, a u vezi sa Ladom Tajovićem. Mada je Lelejska gora prerađivana tako da je druga i konačna verzija objavljena nakon Hajke, u kojoj se prate dešavanja koja hronološki tek slijede onima o kojima se govori u Lelejskoj gori, mi ćemo te vanromaneskne činjenice zanemariti i početi od romana koji obrađuje događaje iz kojih se kasnije razvijaju uslovi za dešavanja prikazana u druga dva, što znači da ćemo se baviti najprije likom mladog Lada Tajovića (uslovno rečeno “mladog” jer nije tolika razlika u godinama Lada Tajovića iz prološkog i epiloškog dijela trilogije da bi se jedan mogao nazivati mladim a drugi starim, ali je Lado u prvom dijelu neiskusan i krhkije prirode, zbog čega biramo taj epitet), u predratnom i mahom ratnom vremenu, kakvim je prikazan u Zlom proljeću, zatim zrelijim (na kraju romana sasvim formiranim i zrelim) Ladom iz Lelejske Gore, da bismo završili sa transformisanim Ladom koji se stapa u grupu, kakav je u epiloškom dijelu trilogije, Hajci. Ukoliko posmatramo trilogiju kao jedno homogeno djelo, Lado Tajović je lik koji se naglašeno pojavljuje na samim okvirima teksta. Prva scena sa kojom se susrijećemo na početku prvog romana, pa samim tim i na početku trilogije, data je iz njegove ograničene perspektive. Lado je prikazan kao intelektualac obilježen teškim bremenom saznanja o pogibiji drage osobe, Vidre, i individua koja teži izolovanosti i meditaciji. Kroz njegove retrospekcije koje sežu do ranih dana njegovog djetinjstva ali se tiču i skorijih događaja, upoznajemo se sa događajima koji su uticali na to da se on nađe u Međi, svom selu, bez uže porodice, kod svoje strine Džane. Saznajemo i da je on svjestan činjenice da Vidre nema, ali da ne želi to da prizna ni sebi ni drugima. Ovdje je prikazan jedan lik koji se bori sa emocijama, dok će u narednom romanu taj sukob emocija biti dodatno komplikovan i psihičkim sukobom. U ovom romanu, on je introspektivno modelovan, tako da kroz njegove ideološke i vrijednosne ocjene upoznajemo i njega samoga, a budući da on preuzima i funkciju lika-naratora, jasno nam je da tome podliježe i percepcija vremena i prostora. Njegova nezainteresovanost za konvencionalni vremenski tok upućuje na trud da odgodi trenutak kada će morati da se, najprije sam, suoči sa istinom, a zatim i da je saopšti drugima. On odlaže taj trenutak bježeći često u san ili, kroz sjećanja, u djetinjstvo, sjećajući se bitnih događaja, ali i manje bitnih, onih koje dječiji um iz nekog neobjašnjivog i ničim izazvanog razloga, zapamti. Ovaj Lado, kakav je on u Zlom proljeću, pokazuje znake krhke mladosti, nedovoljno iskusne da se izbori sa problemima koje život donosi, i stoji kao opozit Ladu iz Hajke, čije iskustvo je nemjerljivo veće i koji je postao stabilna i snažna figura. Ono što je posebno bitno jeste da naglasimo dvije važne osobine ovog Lada: njegov bunt i intelekt, i njegovu vjeru u ideju, ideologiju i ideale. Ovo je bitno zbog toga što on zaista dobija na zrelosti i ozbiljnosti, ali od bunta i individualizacije koja je prikazana u Zlom proljeću, u Hajci ostaje vrlo malo, ako išta i ostaje, budući da Lado jedinka postaje Lado dio grupe, Lado koji se konačno stopio sa partizanima. Sa druge strane, njegovi ideali se većinom gube, vizija skladnog i uređenog svijeta i života blijedi pred nadolazećim talasom svijesti o realnosti, ali njegova ideologija, preispitana i prekaljena u Lelejskoj gori, ostaje i u Hajci, čak i tvrđe ukorijenjena u njegovoj svijesti, pri tom iščišćena od zabluda i prevelikih očekivanja i ambicija. Nakon što konačno prelomi da prizna sebi ono što ga boli, Lado pokazuje prvi korak ka spremnosti da se izgradi kao stabilan i čvrst lik, što potvrđuje i domaćinskim gestom dovođenja Ive koja nosi dijete Ladovog pokojnog brata od strica, Branka, i sazivanjem sela na slavlje povodom toga, pa najzad i ‒ odlaskom u rat. Na početku Lelejske gore, Lado je već zreliji i sigurniji u sebe, način na koji razgovara sa Vasiljem i Ivanom Vidrićem pokazuje momka sposobnog da svoj stav iskaže i suprotstavi drugom stavu, još u njemu ima prkosa i bunta i želje da se izdvoji. Ovdje je bitno navesti citat iz knjige Poetika Lalićeve trilogije Tatjane Bečanović:

               Književni lik kao skup distinktivnih obeležja tek u antitezi prema drugim likovima, koji aktiviraju njegova dopunska svojstva, ostvaruje svoju punu narativnu egzistenciju. Tako Lado Tajović tek uz Nedin lik postaje preljubnik i krši, pored ostalih, i tu veoma strogu zabranu.[1]

              Lado počinje da se transformiše tek nakon odstupanja od matrice, od uobičajenog, nakon prelaska granice. Jedna od veoma bitnih ostalih zabrana koje pominje T. Bečanović jeste i izričita zabrana o odvajanju od grupe koju Lado ipak krši, i koja predstavlja prelomnu granicu i konačni korak kojim ovaj lik prelazi u semantičko antipolje. Pošto, zalutavši, dolazi među četnike umjesto kod Vasilja i Ivana, zatim i ubija jednog od njih, on i sam biva ranjen i zalazi u metafizičku viziju Lelejske gore. Ovaj događaj predstavlja veoma bitan momenat, to je ono što Jurij Lotman naziva incidentom:

               Ukoliko je manja verovatnoća da će se dati događaj zbiti (to jest, ukoliko saopštenje o njemu nosi veću informaciju), utoliko on dobija više mesto na skali sižejnosti... Tako je događaj uvek kršenje neke zabrane, činjenica koja se zbila, mada nije trebalo da se zbude.[2]

            On krši mnoge zabrane: njegova veza sa Nedom je zabranjena, nije trebalo da ubije Zduvača, nije trebalo da se odvoji od grupe, nije trebalo da ukrade oficirsko odijelo, nije trebalo da ubije bika, nije trebalo da prijeti Trobrku, nije trebalo da ubije Masnika, nije trebalo da njegova noga ikada kroči u prostor Lelejske gore, ali se to sve “zbilo”, i u tome se ogleda suština incidenta o kojem govori Lotman. Za vrijeme njegovog boravka u Lelejskoj gori, dešavaju se vrlo bitni momenti u njegovom formiranju i transformaciji u konačnog Lada iz trećeg dijela. Naime, on se suočava sa svojim alter egom, a svako suočavanje sa jednim dijelom svoje ličnosti nužno dovodi do preispitivanja samoga sebe, što rezultira samodograđivanjem. Tako će i Lado Tajović u sebi prelomiti i svoje postupke, tražeći im razlog ili opravdanje, ali će preispitati svoje stavove o dogmi koju prati. On će svoju ideologiju sagledati, dekonstruisati i raščlaniti da bi je na kraju rekonstruisao i nastavio da je prati u prečišćenom obliku. Vasilj i Ivan Vidrić su opozitno postavljeni prema Ladu, oni se nalaze na liniji komunističke ideologije i ne sumnjaju u nju, ne preispituju valjanost svojih stavova, oni su statični i pasivni, predstavljaju red. Lado Tajović će, uklopljen u novi sistem, i sam postati statičan lik, da bi se na kraju, u skladu sa prstenastom kompozicijom vratio na pravi put. On je jedini lik koji je izašao iz okvira semantičkog polja i prešao u nedozvoljeno, u antipolje, što će se odraziti na njegovu transformaciju. Svjestan je svoje krivice i činjenice da će snositi odgovornost za nju, ali se ipak vraća u grupu, obnovljen. To takođe upućuje na novi korak ka sazrijevanju ovog lika. To sazrijevanje završava njegovim izlaskom iz Lelejske gore i nastavkom događaja koji su opisani u Hajci. Zanimljivo je da nakon introspektivnog prikaza u prvom licu kroz funkciju lika i naratora, kakav je slučaj sa Ladom u Zlom proljeću i Lelejskoj gori, u Hajci imamo drugačiji pristup: veliki broj likova u ovom romanu je prikazan i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane, tako da imamo priliku da sagledamo Lada Tajovića i iz druge perspektive, kroz oči nekog od drugih likova. Lada zatičemo u zemunici sa ostalim partizanima, kriju se od nadolazeće hajke. On je u tom društvu otpadnik i takvo mišljenje o njemu će trajati i kasnije, čak i kada sa ostalim partizanima bude pružao otpor muslimanima, četnicima i Italijanima. Po njegovim postupcima i smirenoj frazeologiji se vidi da je tu već u pitanju iskusan i formiran čovjek, očuvanog intelektualnog kapaciteta i pomiren sa činjenicom da je dio šire slike, da nije izolovana jedinka. On ovdje nema ni približno dominantan ili aktivan uticaj kao u prethodna dva dijela, dakle, on je ovdje samo jedan od mnoštva predstavljenih likova. Takvu situaciju i izbor, sam autor romana objašnjava sljedećim iskazom:

              Htio bih da stvorim kod čitaoca iluziju o jedinstvu toga svijeta u datom vremenu, Čini mi se da više na život liči kad se lik pojavljuje čas u ulozi glavne, čas sporedne ličnosti.[3]

           Upravo ovaj postupak predstavlja finalno uobličavanje naše slike o Ladu, budući da i drugi likovi primjećuju njegov preobražaj. Njegov razvoj se ne ogleda samo u psihičkom i emotivnom sazrijevanju, niti u njegovom odnosu prema ideologiji i idealima, već i u odnosu sa drugim ljudima. Tu ne mislimo samo na njegov odnos prema Ivanu Vidriću i ostalim partizanima, nego i prema ženama koje su mu značile u životu. Tu je, prije svega, Vidra, koja se javlja samo u njegovim sjećanjima i koja je dominantna kroz čitav prvi roman u trilogiji, a javlja se i na početku drugog, dok Lado u Nedinoj sestri vidi Vidrine crte i osobine i zbog toga bira Nedu, sa kojom pravi prestup i gubi nevinost, pri čemu se snažno vezuje za nju dok mu Zduvač, njen svekar, ubaci u svijest crva sumnje u Nedin moral i vjernost, a Lado dalje tokom romanesknog vremena na momente mijenja strane, nekada se ponašajući sasvim hladno i indiferentno, a nekada se sa sjetom prisjećajući Nede. Njegovu vezanost za Vidru možemo na trenutke primijetiti i u njegovom odnosu ka Slobu Jasikiću, Vidrinom bratu. To je sve ono što ga još vezuje za prvog Lada, tek toliko da budemo svjesni da to nije potpuno novi čovjek, već neko ko je sposoban da se izbori sa duhovima prošlosti i odbaci onaj dio sebe koji mu je štetio. Za mladost ga vežu i neke nepromišljene odluke, a odličan primjer za to je na samom kraju Hajke, kada sam probije barikadu muslimana i preživi hajku. On se jeste uklopio u grupu u mjeri u kojoj to nije bi spreman da uradi na početku, ali se ne prepušta skroz, kada Ivan Vidrić pogine, njegova reakcija je sasvim smirena i logična: Ivan ne bi poginuo da je našao bolji zaklon. Daje prevlast racionalnosti nad emocijom, čime se i konačno pokazuje kao zaokružen i potpuno formiran lik.

              Kada bi se dublje ušlo u analizu postupaka i funkcija Lada Tajovića, i kada bi se primjerima iz samih romana potkrijepili rezultati te analize, ovaj rad bi prevazišao granice koje smo zacrtali, međutim, osnovne crte sazrijevanja ovog lika i granice prelamanja u njegovoj svijesti su i više nego dovoljne da se pokaže dinamizacija kojom je Mihailo Lalić uspio da pokaže kako utiče život na čovjeka i kako čovjek tom životu prkosi, kao i odnos pojedinca prema grupi ili sistemu i način na koji ta grupa ili sistem prihvataju i ocjenjuju tu jedinku. Uzeli smo za predmet ovog rada da opišemo lik Lada Tajovića kroz tri romana koja sačinjavaju Lalićevu trilogiju, i, vjerujući da smo odgovorili na taj zadatak u mjeri u kojoj je to bilo moguće, ovdje završavamo ovaj rad.

_______________________
[1] Tatjana Bečanović, str. 180.

[2] Jurij Lotman, str. 307-308.

[3] Mihailo Lalić, str. 151.

No comments:

Post a Comment